За нас

​Поглед в миналото

 

МТ&M Колеж е създаден през 1993 година по силата на междуправителствено споразумение между Кралство Дания и Република България. С решение на Народното събрание от 2001 г. колежът получава статут на автономно висше учебно заведение за подготовка на специалисти в образователна степен „професионален бакалавър“.  От 1993-година ние предоставяме  качествено обучение ориентирано към практиката по специалността „Маркетинг” , а от 2013-та и по специалността „Предприемачество“.


„Не за училището, а за живота учим”


Римският философ, писател и държавник Луций Аней Сенека е казал  „Non scholae, sed vitae discimus” или в превод на български „Не за училището, а за живота учим”. Именно тази мисъл, изречена преди хиляди години, отговаря на възгледи на МТ&М Колеж. Ние се стремем да изградим специалисти, които да придобият  компетенции, служещи им в практиката и живота.

 

 
Наръчник за описание, приложение и управление на система за управление и подобряване на качеството на обучение (СУПКО)

СУПКО - презентация

 

Вътрешни нормативни документи

Правилник за устройството и дейността

ПРАВИЛНИК НА КМТМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАСРБ.pdf

Стратегия за развитие

План за Европейско развитие

Правилник за организация на Учебната дейност

Научноизследователска и учебно-приложна дейност

Правилник за развитие на академичния състав

Правилник на комисията по учебната дейност и образователна политика

Правилник за атестиране на академичния състав

Етичен кодекс

Статут на център за оценяване и кариерно развитие

Система за учебни практики и стажове

Статут на център по проектен мениджмънт и предприемачество

Статут на учебно-изследователска лаборатория по приложни иновации, креативност и предприемачество

Наредба за издателската дейност и формирането на издателски фонд

Пълният набор от вътрешни нормативни документи е на разположение в Библиотеката.