Конкурси за академична длъжност

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ - 2019

 

1. КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ​ "ПРОФЕСОР"

 
Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг – София, обявява конкурс за Професор по „Управление и контрол на финансовата информация и правна регулация” (област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, ПН 3.8. Икономика, научна област „Финанси”) – един, със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник”.
Документите се подават, всеки раб. ден от 9.00 до 18.00 часа, в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София, 1612, ул. „Софийски герой” № 1, Информационен отдел, тел. 02 445 6148, мобилен 0887 910 592.
 
Кандидат по конкурса:
Доц. д-р Светлана Найденова
 
На основание чл. 4, ал. 7 от ЗРАС в Република България, чл. 2, ал. 11 от ПУРЗАД в КМТМ – София, по предложение на Председателя на научно жури, назначено със заповед на Ректора на КМТМ № 5/20.09.2019 г., заповед № 7/31.10.2019 г. и заповед № 8/03.12.2019 г. са определени
 
Членове на журито, както следва:
 
1. Проф. д.ик.н. Антоанета Кирова – становищепроф. А. Кирова.pdfпроф. А. Кирова.pdf
2. Проф. д-р Септемврина Костова  - становищепроф. Септемврина Костова.pdfпроф. Септемврина Костова.pdf
3. Проф. д-р Кристина Денчева - рецензияпроф. Кристина Денчева.pdfпроф. Кристина Денчева.pdf
4. Проф. д.п.н. Тодор Танев – становищепроф. Т. Танев.pdfпроф. Т. Танев.pdf
5. Проф. д.ик.н. Стоян Денчев – рецензияпроф. Ст. Денчев.pdfпроф. Ст. Денчев.pdf
6. Доц. д-р Красимир Керчев– становище Доц. Керчев.pdfДоц. Керчев.pdf
7. Доц. д-р Катя Златарева - рецензияДоц. Златарева.pdfДоц. Златарева.pdf
 
 
отговор от доц. д-р Светлана Найденова на рецензиите и становищатаОтговор на рецензиите и становищата.pdfОтговор на рецензиите и становищата.pdf
 
 
 
Заключително заседание на Научното жури:
16.12.2019 г. от 16.30 часа.
 


ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ​  - 2016

1. КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ​ "ДОЦЕНТ"

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по „Маркетингови изследвания” – един, (Област на ВО 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.8. „Икономика”) със срок два месеца от датата на обнародване в ДВ, бр. 57/22.07.2016 г.). Документите се подават в КМТМ, бул. „Цар Борис ІІІ” № 126, Информационен център, тел. 02/4456148:

Кандидати по конкурса:
- гл. ас. д-р Ирина Йовчева
- гл. ас. д-р Маргарита Данчева

Научно жури, назначено с Нареждане №4/5.10.2016 г. на Ректора на КМТМ, както следва:

I. Вътрешни членове:
1. Проф. д-р Йорданка Христова Йовкова - КМТМ (рецензия)​
2. Проф. д-р Веселин Иванов Благоев - КМТМ (становище)​
3. Доц. д-р Ваня Асенова Сланчева- Банева - КМТМ (становище)

II. Външни членове:
1. Проф. д-р Даниела Димитрова Тодорова - ВТУ "Т.Каблешков" (становище)
2. Проф. д-р Мария Славова Ночева - ВТУ "Т.Каблешков" (становище)
3. Проф. д-р Септемврина Георгиева Костова - УНСС (рецензия)​
4. Доц. д-р Георги Шинков Забунов - УНСС (становище)

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ПО РЕЦЕНЗИИТЕ И СТАНОВИЩАТА


Заключително заседаниe на научното жури:​
20.12.2016 г. от 13.30 ч.2. КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ​ "ПРОФЕСОР"
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по „Бизнес икономика” – един, (Област на ВО 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.8. „Икономика”) със срок два месеца от датата на обнародване в ДВ, бр. 57/22.07.2016 г.). Документите се подават в КМТМ, бул. „Цар Борис ІІІ” № 126, Информационен център, тел. 02/4456148:

Кандидати по конкурса:
- доц. д.ик.н. Николай Николов

Научно жури, назначено с Нареждане №5/5.10.2016 г. на Ректора на КМТМ, както следва:

I. Вътрешни членове:
1. Проф. д-р Антоанета Димитрова Кирова - КМТМ (рецензия)​
2. Доц. д-р Симеон Давидов Елазаров - КМТМ (становище)
3. Доц. д-р Венцислав Сергеев Савов - КМТМ (становище)

II. Външни членове:
1. Проф. д-р Тилчо Колев Иванов - УНСС (становище)
2. Проф. д-р Иван Величков Иванов - ЕПУ (рецензия)​
3. Проф. д-р Николай Запринов Арабаджийски - НБУ (рецензия)​
4. Доц. д-р Симеон Ананиев Ананиев - ВТУ "Т. Каблешков" (становище)​

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ПО РЕЦЕНЗИИТЕ И СТАНОВИЩАТА


Заключително заседаниe на научното жури:​​
15.12.2016 г. от 16.00 ч. 
Процедури за провеждане на конкурс за академична длъжност​  -2015 

1. КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ
03.06.2015

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по „Приложение на информатиката в икономиката (Софтуерен инженеринг)” – един, (Област на ВО 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.5. „Обществени комуникации и информационни науки”) със срок три месеца от датата на обнародване в ДВ, бр. 8/30.01.2015 г.). Документите се подават в КМТМ, бул. „Цар Борис ІІІ” № 126, Информационен център, тел. 02/4456148:

Д-р Светлин Иванов Наков

Научно жури, назначено със заповед №4/19.05.2015 г. на Ректора на КМТМ, както следва:

1.    проф. д-р Жозеф Крикор Теллалян – КМТМ – (становище);
2.    проф. д-р Димитър Любенов Дамгалиев – КМТМ (становище);
3.    проф. д.т.н. Христо Кабакчиев – СУ „Св. Климент Охридски” (рецензия) ;
4.    проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – ХТМУ (становище);
5.    проф. д-р Аврам Еcкенази – ИМИ, БАН (рецензия);
6.    доц. д-р Атанас Велков Атанасов – ХТМУ (становище);
7.    доц. д-р Георги Димитров Еленков – ХТМУ (становище). 

8.    Отговори на въпросите по рецензиите и становищата

Заключително заседания на научното жури:

13 юли, 2015 г., 16.30 ч., Заседателна зала на КМТМ.

2.КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ

03.06.2015

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по „Управление и контрол на финансова информация и данъчно регулиране” – един, (Област на ВО 3. Социални, стопански и правни науки, Професионално направление 3.8. „Икономика”) със срок три месеца от датата на обнародване в ДВ, бр. 8/30.01.2015 г.). Документите се подават в КМТМ, бул. „Цар Борис ІІІ” № 126, Информационен център, тел. 02/4456148:

Д-р Светлана Цветанова Найденова;

Научно жури, назначено със заповед №3/04.05.2015 г. на Ректора на КМТМ, както следва:

1.    проф. д-р Антоанета Димитрова Кирова – КМТМ (становище);
2.    проф. д-р Стефан Филипов Стефанов – КМТМ (становище);
3.    доц. д-р Георги Димитров Манлиев – КМТМ /на ГД/ (становище);
4.    проф. д-р Кристина Иванова Върбантова - Денчева – УниБИТ (рецензия);
5.    проф. д.ик.н. Георги Кирилов Петков - УниБИТ – БАН (рецензия);
6.    доц. д-р Лидия Стоянова Велкова – ВА “Г. С. Раковски” (становище);
7.    доц. д-р Майяна Милчева Митевска – Енчева – УниБИТ (становище).

Заключително заседания на научното жури:

11 юни, 16.00 часа, Заседателна зала на КМТМ.

Рецензия - Кристина Денчева

Рецензия - Георги Петков

Становище - Майяна Енчева

Становище - Лидия Велкова

Становище - Георги Манлиев

Становище - Антоанета Кирова

Становище - Стефан Стефанов


 
 
 

 
 
 
​​​