Предприемачество

​Тази специалност е нова за МТ&М Колеж и се въвежда за първи път в учебната  2013/2014 година. Продължителността на обучение е 3 години и се предлага в трите форми – редовна, задочна и задочно-алтернативна.

Учебният план включва 66 учебни дисциплини, при които оценяването се извършва с писмен или устен и писмен изпит. От тях 38 са задължителни, 40 избираеми и 4 факултативни.

 
Програма "Предприемачество" - Programa_Predpriemachestvo.pdfPrograma_Predpriemachestvo.pdf

 

Учебен план - Редовно обучение - 2022/2025

Задължителни учебни дисциплини

                                                                                            Л.          У.        Кр.      Сем.
 
1. Микроикономика                                                   60        00        6          I-ви
2. Бизнес изчисления                                                30        30        6          I-ви
3. Финансово счетоводство                                        30        30        6          I-ви
4. Презентационни умения                                        15        15        3          I-ви
5. Английски език - 1                                                00        60        6          I-ви
6. Компютърни системи за бизнеса - 1                       00        30        3          I-ви
7. Спорт – 1                                                              00        30        0          I-ви
8. Макроикономика                                                   60        00        6          II-ри
9. Обработка и анализ на бизнес данни                     30        30        6          II-ри
10. Маркетинга                                                         30        30        6          II-ри
11. Въведение в предприемачеството                        20        10        3          II-ри
12. Английски език - 2                                              00        60        6          II-ри
13. Компютърни системи за бизнеса - 2                     00        30        3          II-ри
14. Спорт – 2                                                            00        30        0          II-ри
15. Основи на правото                                              40        00        4          III-ти
16. Мениджмънт                                                       30        30        6          III-ти
17. Финанси                                                              40        20        6          III-ти
18. Предприемачество и бизнес идея, фса                 20        10        3          III-ти
19. Инвестиционен мениджмънт                                 30        20        5          III-ти
20. Английски език – 3                                              00        60        6          III-ти
21. Компютърни системи за бизнеса – 3                     00        30        3          III-ти
22. Спорт – 3                                                             00        30        0          III-ти
23. е-предприемачество                                             30        20        5          IV-ти
24. Кредитна и инвестиционна политика
на предприемаческия мениджмънт                       30        00        3          IV-ти
25. Търговско право и сделки                                     40        00        4          IV-ти
26. Предприемачески мениджмънт                              40        00        4          IV-ти
27. Иновации, технологии и околна среда                   50        00        5          IV-ти
28. Английски език - 4                                               00        60        6          IV-ти
29. Компютърни системи за бизнеса - 4                      00        30        3          IV-ти
30. Спорт – 4                                                             00        30        0          IV-ти
31. Международен бизнес                                          30        20        5          V-ти
32. Бизнес проект                                                      00        30        3          V-ти
33. Мениджмънт коучинг и тренинг                            30        20        5          V-ти
34. Бизнес анализи и планиране                                30        20        5          V-ти
35. Маркетингови проучвания                                    30        30        5          V-ти
36. Управление на човешкия капитал                         20        20        4          V-ти
37. Управление на малки и средни предприятия         30        20        5          V-ти
38. Учебна практика                                                  00        60        6          II-VI-ти
 
Избираеми учебни дисциплини - на студентите се предлагат девет специализирани
учебни блока (СУБ)
 
     1. СУБ “Мениджмънт и маркетинг 2030”:
ММ1. Дигитален маркетинг;
ММ2. Коучинг, менторинг & консултинг;
ММ3. Публично говорене;
ММ4. Лидерство & изграждане на работодателска марка​
     2. СУБ “Бизнес маркетинг”:
БМ1. Маркетинг на потребителските стоки;
БМ2. Мърчандайзинговата политика на търговската фирма;
БМ3. Стратегии на бизнеса;
БМ4. Организация и управление на PR, рекламни и маркетингови организации.
3. СУБ “Бранд мениджмънт”:
БРМ1. Ефективност на позиционирането;
БРМ2. Бранд мениджмънт;
БРМ3. Корпоративен PR;
БРМ4. Практически маркетингови изследвания;
БРМ5. Бранд мениджмънт – практикум;
БРМ6. Визуални комуникации
4. СУБ “Експорт-импорт”:3. СУБ “Експорт-импорт”:
ЕИ1. Административно-правно регулиране на външната търговия;
ЕИ2. Международни стандарти, качество и логистика;
ЕИ3. Международна конюктура и валутно-финансови условия;
ЕИ4. Европейска интеграция и митническо сътрудничество.
5. СУБ “Борси и борсова търговия”:4. СУБ “Борси и борсова търговия”:
ББТ1. Борсова търговия и борсови сделки;
ББТ2. Борсови пазари и борси;
ББТ3. Основни характеристики на тържищната търговия;
ББТ4. Устройство, правила и процедури на спот пазара на ССБ.
6. СУБ Управление на проекти и събития”:
УПр1. Проектни дейности и ресурси;
УПр2. Управление на събития;
УПр3. Европейска интеграция и европейски проекти;
УПр4. Комуникация и презентация на проекти.
7. СУБ Бизнес предприятие”:
БП1. Управление на проекти;
БП2. Европейски проекти;
БП3.Канава на бизнес модел;
БП4. Отворени иновации;
БП5. Финансиране на бизнес проекти;
БП6. Вериги стойности и уникални търговски предложения;
БП7. Бизнес портфолио.
8. СУБ Маркетинг на развиващите се индустрии”:
МРИ1. Маркетинг на софтуерната индустрия;
МРИ2. Маркетинг на винопроизводството;
МРИ3. Маркетинг в туризма;
МРИ4. Арт маркетинг.
9. СУБ Маркетинг и мениджмънт на дестинацията”
Обменна програма DEIM-EP в гр. Порто, Португалия.
 
Факултативни учебни дисциплини
1. Електронна търговия                                          20        00
2. Функционално-стойностен анализ                        20        00
3. Управление на продажбите                                 20        00
4. Маркетингови информационни системи                20        00


​​​​Защо да учите "Предприемачество" при нас:
​​