Маркетинг

​Обучението по специалността „Маркетинг” се предлага в три форми – редовна, задочна и задочно – алтернативна. Учебният план включва 66 учебни дисциплини, при които оценяването се извършва с писмен или устен и писмен изпит. От тях 36 са задължителни, 28 избираеми и 4 факултативни.


Цел на специалността


Основната цел на системата от маркетингови дисциплини, включени в учебния план на MT&M Колеж, е придобиване на знания и изграждане на умения във всички аспекти на маркетинга като комплексна пазарна политика: инструментариум, техники, планиране и стратегии, проучвания, анализи и маркетингови комуникации.

 

Програма "Маркетинг"

 

Учебен план - Редовно обучение - 2016/2019

Задължителни учебни дисциплини
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избираеми учебни дисциплини - на студентите се предлагат девет специализирани
учебни блока (СУБ)
 
     1. СУБ “Бизнес маркетинг”:
БМ1. Маркетинг на потребителските стоки;
БМ2. Мърчандайзинговата политика на търговската фирма;
БМ3. Стратегии на бизнеса;
БМ4. Организация и управление на PR, рекламни и маркетингови организации.
2. СУБ “Бранд мениджмънт”:
БРМ1. Ефективност на позиционирането;
БРМ2. Бранд мениджмънт;
БРМ3. Корпоративен PR;
БРМ4. Практически маркетингови изследвания;
БРМ5. Бранд мениджмънт – практикум;
БРМ6. Визуални комуникации
3. СУБ “Експорт-импорт”:3. СУБ “Експорт-импорт”:
ЕИ1. Административно-правно регулиране на външната търговия;
ЕИ2. Международни стандарти, качество и логистика;
ЕИ3. Международна конюктура и валутно-финансови условия;
ЕИ4. Европейска интеграция и митническо сътрудничество.
4. СУБ “Борси и борсова търговия”:4. СУБ “Борси и борсова търговия”:
ББТ1. Борсова търговия и борсови сделки;
ББТ2. Борсови пазари и борси;
ББТ3. Основни характеристики на тържищната търговия;
ББТ4. Устройство, правила и процедури на спот пазара на ССБ.
5. СУБ Управление на проекти и събития”:
УПр1. Проектни дейности и ресурси;
УПр2. Управление на събития;
УПр3. Европейска интеграция и европейски проекти;
УПр4. Комуникация и презентация на проекти.
6. СУБ Мениджмънт 2030”:
М1. Бизнес комуникации;
М2. Лидерство;
М3. Организационно поведение;
М4. Изграждане на успешна марка;
М5. Екологично и социално отговорен бизнес;
М6. Мотивация и управление на взаимоотношенията.
7. СУБ Бизнес предприятие”:
БП1. Управление на проекти;
БП2. Европейски проекти;
БП3.Канава на бизнес модел;
БП4. Отворени иновации;
БП5. Финансиране на бизнес проекти;
БП6. Вериги стойности и уникални търговски предложения;
БП7. Бизнес портфолио.
8. СУБ Маркетинг на развиващите се индустрии”:
МРИ1. Маркетинг на софтуерната индустрия;
МРИ2. Маркетинг на винопроизводството;
МРИ3. Маркетинг в туризма;
МРИ4. Арт маркетинг.
9. СУБ Маркетинг и мениджмънт на дестинацията”
Обменна програма DEIM-EP в гр. Порто, Португалия.
 
Факултативни учебни дисциплини

 

1. Електронна търговия                                          20        00
2. Функционално-стойностен анализ                       20        00
3. Управление на продажбите                                 20        00
4. Маркетингови информационни системи               20        00

 


Форми и методи на обучение


В практическите часове по отделните маркетингови дисциплини се използват следните основни форми и методи на обучение:

• Майсторски класове
• Полеви и кабинетни маркетингови проучвания
• Семинари – присъствени и онлайн
• Задания в системата ДАКЕЛ
• Казусен метод
• Мултимедийни презентации
• Учебни практики – в страната и в чужбина (основно в Гърция и Търция)​​