Маркетинг

​Обучението по специалността „Маркетинг” се предлага в три форми – редовна, задочна и задочно – алтернативна. Учебният план включва 66 учебни дисциплини, при които оценяването се извършва с писмен или устен и писмен изпит. От тях 36 са задължителни, 28 избираеми и 4 факултативни.


Цел на специалността


Основната цел на системата от маркетингови дисциплини, включени в учебния план на MT&M Колеж, е придобиване на знания и изграждане на умения във всички аспекти на маркетинга като комплексна пазарна политика: инструментариум, техники, планиране и стратегии, проучвания, анализи и маркетингови комуникации.

 

Програма "Маркетинг"

 

Учебен план - Редовно обучение - 2016/2019

Задължителни учебни дисциплини

   

Л.          У.        Кр.      Сем.
1. Микроикономика                                                   60        00        6          I-ви
2. Приложна математика                                           30        30        6          I-ри
3. Счетоводство                                                        30        30        6          I-ви
4. Презентационни умения                                        15        15        3          I-ри
5. Английски език - 1                                                00        60        6          I-ви
6. Компютърни системи за бизнеса - 1                       00        30        3          I-ви
7. Спорт – 1                                                              00        30                    I-ви
8. Макроикономика                                                   60        00        6          II-ти
9. Приложна статистика и анализи                             30        30        6          II-ри
10. Основи на маркетинга                                          30        30        6          II-ти
11. Въведение в предприемачеството                         20        10        3          II-ти
12. Английски език - 2                                               00        60        6          II-ти
13. Компютърни системи за бизнеса - 2                      00        30        3          II-ти
14. Спорт – 2                                                             00        30                    II-ти
15. Основи на правото                                               40        00        4          III-ти
16. Основи на управлението                                       30        30        6          III-ти
17. Финанси                                                               40        20        6          III-ти
18 Предприемачество и бизнес идея                           20        10        3          III-ти
19. Стратегически маркетинг                                      30        20        5          III-ти
20. Английски език – 3                                               00        60        6          III-ти
21. Компютърни системи за бизнеса – 3                      00        30        3          III-ти
22. Спорт – 3                                                             00        30                    III-ти
23. Директен и дигитален маркетинг                           30        30        6          IV-ти
24. Банково дело                                                        30        00        3          IV-ти
25. Търговско право и сделки                                      40        00        4          IV-ти
26. Потребителско поведение                                      15        15        3          IV-ти
27. Международен маркетинг                                       30        20        5          IV-ти
28. Английски език - 4                                                 00        60        6          IV-ти
29. Компютърни системи за бизнеса - 4                        00        30        3          IV-ти
30. Спорт – 4                                                               00        30                    IV-ти
31. Международен бизнес                                             30        20        5          V-ти
32. Бизнес проект                                                         15        15        3          V-ти
33. Маркетингови проучвания                                        30        30        6          V-ти
34. Техника на данъчното облагане                                30        20        5          V-ти
35. PR и маркетингови комуникации                               30        00        3          V-ти
36. Маркетинг на услугите                                              15        15        3          V-ти
32. Техника на външнотърговската дейност                     30        20        5          V-ти
33. Учебна практика                                                        00        60        6          II-VI-ти

 

Избираеми учебни дисциплини - на студентите се предлагат девет специализирани

учебни блока (СУБ)
 
     1. СУБ “Бизнес маркетинг”:
БМ1. Маркетинг на потребителските стоки;
БМ2. Мърчандайзинговата политика на търговската фирма;
БМ3. Стратегии на бизнеса;
БМ4. Организация и управление на PR, рекламни и маркетингови организации.
2. СУБ “Бранд мениджмънт”:
БРМ1. Ефективност на позиционирането;
БРМ2. Бранд мениджмънт;
БРМ3. Корпоративен PR;
БРМ4. Практически маркетингови изследвания;
БРМ5. Бранд мениджмънт – практикум;
БРМ6. Визуални комуникации
3. СУБ “Експорт-импорт”:3. СУБ “Експорт-импорт”:
ЕИ1. Административно-правно регулиране на външната търговия;
ЕИ2. Международни стандарти, качество и логистика;
ЕИ3. Международна конюктура и валутно-финансови условия;
ЕИ4. Европейска интеграция и митническо сътрудничество.
4. СУБ “Борси и борсова търговия”:4. СУБ “Борси и борсова търговия”:
ББТ1. Борсова търговия и борсови сделки;
ББТ2. Борсови пазари и борси;
ББТ3. Основни характеристики на тържищната търговия;
ББТ4. Устройство, правила и процедури на спот пазара на ССБ.
5. СУБ Управление на проекти и събития”:
УПр1. Проектни дейности и ресурси;
УПр2. Управление на събития;
УПр3. Европейска интеграция и европейски проекти;
УПр4. Комуникация и презентация на проекти.
6. СУБ Мениджмънт 2030”:
М1. Бизнес комуникации;
М2. Лидерство;
М3. Организационно поведение;
М4. Изграждане на успешна марка;
М5. Екологично и социално отговорен бизнес;
М6. Мотивация и управление на взаимоотношенията.
7. СУБ Бизнес предприятие”:
БП1. Управление на проекти;
БП2. Европейски проекти;
БП3.Канава на бизнес модел;
БП4. Отворени иновации;
БП5. Финансиране на бизнес проекти;
БП6. Вериги стойности и уникални търговски предложения;
БП7. Бизнес портфолио.
8. СУБ Маркетинг на развиващите се индустрии”:
МРИ1. Маркетинг на софтуерната индустрия;
МРИ2. Маркетинг на винопроизводството;
МРИ3. Маркетинг в туризма;
МРИ4. Арт маркетинг.
9. СУБ Маркетинг и мениджмънт на дестинацията”
Обменна програма DEIM-EP в гр. Порто, Португалия.
 
Факултативни учебни дисциплини

 

1. Електронна търговия                                          20        00
2. Функционално-стойностен анализ                       20        00
3. Управление на продажбите                                 20        00
4. Маркетингови информационни системи               20        00

 


Форми и методи на обучение


В практическите часове по отделните маркетингови дисциплини се използват следните основни форми и методи на обучение:

• Майсторски класове
• Полеви и кабинетни маркетингови проучвания
• Семинари – присъствени и онлайн
• Задания в системата ДАКЕЛ
• Казусен метод
• Мултимедийни презентации
• Учебни практики – в страната и в чужбина (основно в Гърция и Търция)​​