"Студентски практики"

logo-bg-right.jpg

ПРОЕКТ BG05М2ОР001-2.002-0001
„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“ - Фаза 1
Финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от ЕС чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове
 
Какво представлява практиката?
240 часа работа и обучение в реална работна среда, ръководени от ментор - представител на работодателя и от академичен наставник – преподавател от Колеж по МТМ.
Практиката е платена - всеки студент по проекта ще получи 480 лв. след приключването й.
Имате право на една практика при обучението си в ОКС „Бакалавър” и една в ОКС „Магистър”.
 
Какви са сроковете?
Всички дейности по проекта трябва да приключат до 29 септември 2018 г.
 
Кой има право да участва?
Всички действащи студенти от редовно и задочно обучение в ОКС „Бакалавър” и
ОКС „Магистър”, без ограничения за курс и успех. Нямат право на участие прекъсналите, отписаните, отчислените с право на дипломиране и дипломираните студенти. 
 
Как се кандидатства?
Изпълняват се следните стъпки:зпълняват се следните стъпки:
1. регистрирате се в сайта на проекта „Студенти”/„Регистрация на студенти” http://praktiki.mon.bg/sp
2. влизате чрез "Потребителски вход"
3. избирате „Профил” и попълвате данните си. 
4. избирате „Обяви и работодатели” със списък на обявените позиции. Всяка позиция в списъка е линк, чрез който влизате в текста на обявата.
5. Кандидатствате с бутона „Избери” - намира се в края на текста на обявата.
Можете да кандидатствате за повече от една позиция. Може да избирате позиция от всяко населено място, където Ви е удобно да бъдете на практика.
Позиции се обявяват непрекъснато. Ако сега не намирате подходящи, проверявайте ежедневно.
Нови работодатели също се регистрират всеки ден.
6. Дали сте одобрени проверявайте редовно в „Моите обяви”. Засега няма e-mail известяване.
 
Как става класирането?
Прави се от работодателя. Той потвърждава в сайта на проекта, че сте одобрен, вие го виждате в „Моите обяви”. Датата на потвърждаването се записва.
От тази дата имате срок до 5 календарни дни да се запишете, като потвърдите участие.
Как става записването: В сайта на проекта „Студенти” http://praktiki.mon.bg/sp
1. В „Моите обяви” потвръждавате (или отказвате) участието си. Датата на потвърждаване се записва. От тази дата имате още 3 дни срок за следващите две стъпки, а именно:
2. В меню „Договор за практика”:
   Въвеждате данните от личната си карта;
   Посочвате периода на практиката - начална и крайна дата. Периодът може да е до 6 месеца.
   Избирате Академичен наставник - преподавател от Колеж МТМ. Той също потвърждава участие.
   Вписвате личната си банкова сметка в избрана от Вас банка.
   Генерирате Договор за практика и го разпечатвате в 3 екземпляра.
3. В меню „График и присъствия” въвеждате график на практиката по дни и часове. По-късно може да се променя. Графикът и промените се потвърждават от ментора. Менторът, в срок до 5 дни след като сте потвърдили участие, въвежда в сайта на проекта програма за практиката. Програмата се потвърждава от избрания от Вас Академичен наставник.
4. Представяте разпечатаният в 3 екземляра Договор за практика, както и удостоверение от банка за IBAN в Информационен Център на Колеж по МТМ при Красимир Първанов или Селина Йонкова.
Договорът трябва да бъде предоставен в Колеж по МТМ не по-късно от 7 дни преди началната дата на практиката. Без договор не може да се изплащат средства по проекта.
 
Важно: Няма да се сключи договор, ако студентът не е действащ или ако не се спазени сроковете.
 
Студентите, въвели невярна информация, губят правото на участие и връщат получената сума.
Пълният текст на правилата може да видите на http://praktiki.mon.bg/sp/download/Instrukcia_proekt_Studentski_praktiki_faza_I.pdf​
 
За допълнителна информация и помощ се обръщайте към Информационен център:
Красимир Първанов  - 02/4456148; 0889/ 86 94 00
Селина Йонкова – 02/4456148; 0887/ 91 05 92
e-mail: info@mtmcollege.bg