Кариерен център

Кариерно развитие


Центърът за оценяване и кариерно развитие се грижи за професионалната реализация на студентите, обучаващи се в МТМ Колеж.  Неговите функционални направления обслужват процеса на събиране на информация за налични работни места, анкетиране, подготовка за постъпване на работа и поддържане на връзки с работодатели. Тези контакти се осъществяват посредством Борда на работодателите, Българска търговско-промишлена палата и европейските бизнесцентрове.

Реализация на  студентите

Обобщени данни за последните три години сочат, че професионалната реализация и кариера на над 80% от завършилите Колежа  е по специалността. Над 35% работят в сферата на маркетинга, а  по 25% в областта на мениджмънта и търговията. Голям е относителният дял на завършили студенти, които са се насочили към собствени предприемачески проекти.


Нашите цели и насоки


Центърът за оценяване и кариерно развитие развива и поддържа партньорски отношения с работодатели  основно в маркетинговата и търговската сфера. Този тип контакти имат следните цели:

  • Организиране на възможности за участие на студенти в подготовката и провеждането на различни събития, проучвания и програми .Тези събития по принцип са с обучителна цел, формиране на практически умения и др.
  • Осигуряване на обратна информация от страна на работодателите за качеството на обучението и предложения за неговото актуализиране.
  • Организиране на подбор на кадри за заемане на свободни позиции. Подборът се реализира при заявка от страна на работодатели с определени параметри на работното място и конкретни изисквания към кандидатите.
  • Провеждане на съвместни събития – семинари, дискусии, конференции и студентски презентации за представяне пред работодателите резултатите от обучението. Колежът организира краткосрочни стажове при работодатели, които могат да подберат кадри от студентите на МТМ Колеж.