ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА 
от Националната агенция по оценяване и акредитация
 
     Във връзка с постъпило до ректора уведомително писмо (приложено по долу) за посещение на експертната група ви представяме програмата на тяхното посещение.
 
П Р О Г Р А М А
ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА 
в Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София
 
Относно: Следакредитационно наблюдение и контрол по изпълнение на препоръките, формулирани в решението на Постоянната комисия по стопански науки и управление от 26.11.2014 г. (протокол № 38) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“ за образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър“, с обща оценка 5,77 (пет цяло и седемдесет и седем стотни)
 
Дата за посещението: 11.05.2018 г.
11.05.2018 г. - петък
10.00 10.30 – Среща с  ректорското ръководство.
10.45 – 12.00 – Среща с членовете на групата, разработила доклада за изпълнение на препоръките, формулирани в решениетона. Постоянната комисия по стопански науки и управление от 26.11.2014 г. (протокол № 38) при програмната акредитация на професионално направление 3.8 „Икономика“.
 
12.00 – 13.00 – Заседание на експертната група.
 
13.00 14.00 – Среща с ръководствата на катедрите, осигуряващи обучението в двете специалности.
 
14.00 15.00 – Среща с преподаватели от катедрите.
 
15.00 – 15.30 – Среща със звеното, отговарящо за организиране на студентска мобилност.
 
15.30 – 16.00 –Прием на Експертната група за преподаватели, служители и студенти.
 
16.00 – 16.30 – Заключителна среща с ректорското ръководство.
 
 
 
 
Ръководител на ЕГ по САНК към НАОА: ……………………………….                                                           
 
                                                (проф. д-р Динко Динков)
 
Ректор наКолежа по мениджмънт, търговия и маркетинг – София: 
                                                                                                .........................…………………...
(проф. д-р ЖозефТеллалян)
 
 
Уведомително писмо:
 
 
Uved.pismo na NAOA za poseshtenie na EG.jpg