Експертна група от НАОА ще посети МТМ Колеж

Експертна група от Националната агенция за оценяване и акредитация ще бъде на посещение в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София от 24 до 26 април 2017 година.

 

Целта на посещението на експертната група от НАОА е във връзка с процедура за институционална акредитация на Колежа.

 

В програмата за посещението на групата са насрочени следните срещи:

 

- На 25 април 2017 г. от 16:30  до 17:30 часа

в „Заседателна зала” на МТМ Колеж

ще се проведе среща на експертната група с преподавателите, осигуряващи учебния процес.

 

- На 25 април 2017 г. от 17:30 до 18:30 часа

в „Заседателна зала” на МТМ Колеж

ще се проведе среща на експертната група със студенти на Колежа – настоящи и бивши, и представители на Студентски съвет.

 

- На 25 април 2017 г. от 18:30 часа

в „Заседателна зала” на МТМ Колеж

ще се проведе среща на експертната група с представители на бизнеса, на публичния и неправителствения сектор, на партньорски организации.

 

Ето и програмата за посещението на експертната група:

Час

                                                 Дейности

24.04.2017 г.       

14.00-14.30

Заседание на ЕГ  

14.30-15.30

Среща на ЕГ с представители на ръководството на  Колежа и с членове на комисията, изготвила доклада-самооценка за институционална акредитация. Запознаване на ЕГ с политиката на висшето училище за осигуряване на качеството и с вътрешната система за качеството на обучението и на академичния състав включваща и проучване на студентското мнение (критерии 1.1 и 1.2).

15.30-16.30

 

Запознаване на ЕГ с процедурите за разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на учебната документация на професионалните направления и съответните специалности (квалификационни характеристики, учебни планове и програми и др.) при съдействието на заинтересованите страни (критерии 2.1.)

16.30-17.30

Запознаване на ЕГ с методическите стандарти за учебна документация (учебни планове и програми) и стандарт (процедура) за промени в учебната документация, които са свързани със стимулиране на мотивацията и ангажираността на студента в процеса на обучение (критерии 3.1.)

17.30-18.30

Запознаване на ЕГ с изградените структури и разработените вътрешно-нормативни документи (правилници, разпоредби, инструкции) за функциониране на системата – от приема на студентите включително до тяхната професионална реализация (критерии 4.1.)

25.04.2017 г.

10.00-11.00

Заседание на ЕГ

11.00-12.30

Запознаване на ЕГ с  политиката за осигуряване на качествен академичен състав като част от стратегията за развитие на  ВУ. Профил и квалификация на преподавателския състав. Научно-изследователска, художествено-творческа и спортна дейност на академичния състав и участието на обучаваните в тази дейност (критерии 5.1. и 5.2.)

12.30-13.30

Обедна почивка

13.30-14.30

Запознаване на ЕГ с осигурената материално-техническа и информационна база за учебно-преподавателска, научноизследова-телска, художествено-творческа и спортна дейности, както и подходяща среда за дистанционно обучение, ако е заявено оценяване на такова обучение (критерии 6.1.)

14.30-15.30
Запознаване на ЕГ със събирането и анализирането на информация,  съобразно мисията на ВУ, за дейността на вътрешните структури за разработването и прилагането на политиката за осигуряване на качеството, в които взимат участие и външни заинтересовани страни (критерии 7.1.)
​15.30-16.30
Запознаване на ЕГ с  публикуването на информация за: приети програмни документи и учебна документация; решения и резултати от одити, свързани с качеството на обучение на студентите и на академичния състав; решения от академични и факултетни съвети; за университетски форуми с участието на представители на студенти, синдикални и потребителски организации (критерии 8.1.)

16.30-17.30

Среща на ЕГ с преподавателите, осигуряващи учебния процес във висшето училище.

17.30-18.30

Среща на ЕГ с настоящи и бивши студенти и с представители на Студентския съвет, предварително разгласена от ВУ.

18.30-19.30

Среща на ЕГ с потребители на кадри на висшето училище. Запознаване с институционалните връзки на училището и реализацията на възпитаниците му.       

19.30

Заседание на ЕГ

26.04.2017 г.

10.00-10.30

Заседание на ЕГ

10.30-12.00

Запознаване на ЕГ с  текущия мониторинг и периодичния преглед на програмите и циклично външно осигуряване на качеството (критерии 9.1. и 10.1.)

12.00-12.30

Заседание на ЕГ за обсъждане на получената информация и вземане на решение за изискване на допълнителна информация, ако е необходимо.

12.30

Заключителна среща на ЕГ с членове на ръководството на Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София

 

Отпътуване на ЕГ