Програма за посещение на експертна група

   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
Пълноправен член на Европейската асоциация за осигуряване на качеството на висшето образование – ENQA
 
 
 
ПРОГРАМА
за посещение на експертна група
в Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг по процедура за програмна акредитация на професионалното направление 3.8 „Икономика
през периода 12.0514.05.2019 г.
 
Ръководител на експертна група:
1.      Доц. д-р Стоян Димов Киров, Икономически университет - Варна
Членове на експертна група:
2.      Доц. д-р Соня Дакова Чипева, Университет за национално и световно стопанство
3.      Лиляна Емилова Светославова, студент в Стопанска академия „Д. А. Ценов“
Наблюдаващ процедурата от ПКСНУ: доц. д-р Емил Трифонов
 
Час
                                       Дейности
12.05.2019 г.
Пристигане и посрещане на Експертната група (ЕГ).
Организационно заседание на ЕГ.
                                                     13.05.2019 г.
09.00-09.30
Среща на ЕГ с представители на ръководството на КМТМ и с  комисията, изготвила доклада-самооценка и обсъждане на необходимата допълнителна документация
09.30-10.30
Запознаване на ЕГ с политиката за осигуряване на качеството на обучението в професионалното направление (критерий 1.1).
10.30-11.30
Запознаване на ЕГ с организацията за управление на качеството на учебния процес и свързаната с него преподавателска дейност в професионалното направление (критерий 1.2).
11.30-12.30
Запознаване на ЕГ с процедурите за разработване, одобряване, наблюдение и обновяване на учебната документация по професионалното направление при съдействието на представители на партньорските организации, студентите и други заинтересовани страни (критерий 2.1).
12.30-13.30
Обедна почивка
13.30-14.30
Запознаване на ЕГ със системата от правила и дейности, свързани със стимулиране на мотивацията и активната позиция на студентите в процеса на обучението им в професионалното направление (критерий 3.1).
14.30-15.30
Запознаване на ЕГ с приема, развитието, признаването и дипломирането на студентите в професионалното направление (критерий 4.1).
15.30-17.00
Запознаване на ЕГ с политиката за осигуряване на качествен академичен състав чрез прилагане на прозрачни процедури като част от стратегията за развитие на професионалното направление, с научноизследователската дейност на академичния състав и участието на студентите и докторантите в тази дейност (критерии 5.1 и 5.2).
17.00-17.45
Среща на ЕГ със студенти в професионалното направление.
17.45-18.30
Среща на ЕГ с преподаватели, служители и потребители на кадри  на висшето училище.
14.05.2019 г.
09.00-09.30
Работно заседание на ЕГ.
09.30-10.30
Запознаване на ЕГ с материално-техническата и информационната база, необходима за учебно-преподавателската и научноизследователската дейност в професионалното направление (критерий 6.1).
10.30-11.30
 
Запознаване на ЕГ с организацията за управлението на информацията, свързана с осъществяваното обучение в професионалното направление и реализацията на завършилите студенти (критерий 7.1).
11.30-12.30
Запознаване на ЕГ с публикуваната и достъпна информация за отделните дейности, свързани с обучението в професионалното направление (критерий 8.1).
12.30-13.30
Обедна почивка
13.30-14.30
Запознаване на ЕГ с мониторинга (прегледа) и актуализирането на учебните програми в професионалното направление (критерий 9.1).
14.30-15.30
Запознаване на ЕГ с планираните и осъществяваните дейности за самооценяване и външно оценяване на учебните програми в професионалното направление (критерий 10.1).
15.30-16.00
Работно заседание на ЕГ за обсъждане на получените материали и вземане на решение за изискване на допълнителни материали (ако е необходимо).
16.00-16.30
Заключителна среща на ЕГ с ръководството на КМТМ.
16.30
Отпътуване на ЕГ.

Висшето училище поема задължението да направи резервация за хотел за 3 души с цена на нощувката до 65 лева, да осигури зала и протоколчик за срещите и помещение за работа на ЕГ.

Забележка: Програмата не е окончателна, отделните срещи могат да се проведат в удобни за двете страни часове. ЕГ може да поиска допълнителни материали, освен депозираните в НАОА.
 
Ръководител на ЕГ:
                               (доц. д-р Стоян Киров)
Наблюдаващ процедурата:  
                               (доц. д-р Емил Трифонов)    
Програмата е съгласувана/изпълнена:
Ректор на Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг:    
……………………………………………            
(проф. д-р Жозеф Теллалян)